Het jaar 2018 was voor de Participatieraad Sociaal Domein Katwijk, hierna te noemen Participatieraad, een uitdagend jaar.
Als groep zijn we volop in ontwikkeling. Enkele leden hebben de Participatieraad dit jaar verlaten, bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere regio. Ook hebben we twee nieuwe leden kunnen verwelkomen.
Het doel van de Participatieraad is om goede, opbouwende maar ook zo nodig kritische adviezen te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk. Beleidsambtenaren betrekken ons bij het te maken beleid op terreinen die behoren tot het sociaal domein. De onderwerpen die voorbijkomen zijn divers: huishoudelijke zorg, jeugdhulp, mantelzorg, kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, re-integratie enzovoort.
Beleidsinhoudelijk lag in 2018 de focus van de Participatieraad op het kritisch volgen van alle wijzigingen die de gemeente Katwijk wil aanbrengen in haar beleid ten aanzien van bijvoorbeeld de maatschappelijke agenda (kortweg de MAG).
Als ontwikkelingen ons daartoe aanzetten, kunnen we ook een ongevraagd advies naar de gemeente sturen.
Signalen die we vanuit de samenleving ontvangen, nemen we mee in onze adviezen. Op deze manier geven we stem aan de Katwijkse burger die gebruik maakt van ondersteuning die door de gemeente wordt geboden.
Het was daarom een belangrijke opgave om het contact met onze achterban te hervatten. Hiervoor is op 1 november 2018 onze vernieuwde website gelanceerd: www.participatieraadkatwijk.nl. Ons mailadres is gewijzigd in info@participatieraadkatwijk.nl.
Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om onze achterban en onze samenwerkingspartners bestaande uit verscheidene cliëntenraden, patiëntenverenigingen, belangenverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties te bedanken voor hun betrokkenheid.
Het Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk is geïntegreerd in de Participatieraad, er is inbreng vanuit het cliëntenpanel StaandeBij en onze voorzitter neemt deel aan het voorzittersoverleg van adviesraden uit de regio.
De Participatieraad vergadert elke maand, behalve in juli en augustus.
De leden van de Participatieraad hebben dit jaar diverse bijeenkomsten bezocht, met als doel goed geïnformeerd te worden, kennis op te doen, mee te praten over beleid en om zijn netwerk te onderhouden en/of uit te breiden.
Een greep uit werkbezoeken, lezingen en (kennismakings)bijeenkomsten waaraan de leden in 2018 hebben deelgenomen:
-Overleg met wethouder G. Mostert sr.
-Overleg + kennismakingslunch met wethouders mevrouw C. van Starkenburg en
de heer A. van Helden
-Overleg met beleidsambtenaren
-KansPlus
-Platform Wonen, Zorg en Welzijn
-Werkconferentie “Katwijk inclusief”
-Ouderenberaad “presentatie onderzoek vitaliteit en zelfstandigheid bij (kwetsbare) ouderen”
-Bijeenkomst AOBK/PCOB met vertegenwoordigers lokale politieke partijen “toekomst ouderenbeleid komende raadsperiode”
-Voorzittersoverleg adviesraden uit de regio
-Bijeenkomsten eenzaamheid en dementie
-Grip op de Knip
-VIP Gala
-Praatcafé voor professionals betreft jongerenbeleid
-Beleidskaders OV-concessie Zuid-Holland Noord
-Scholenproject van het Platform Gehandicaptenbeleid
-Stichting Lumen: “zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag”
Onderwerpen die we dit jaar hebben besproken::
-iPad voor kinderen, warme jassen, goede schoenen
-Leerlingenvervoer speciaal onderwijs
-Armoedebeleid
-Werving nieuwe leden
-Public relations
-Huishoudelijke hulp
-Maatschappelijke zorg en beschermd wonen
-Mantelzorg
-Vernieuwde website en nieuw mailadres
-Locatie bibliotheek
-Agenda 22 (toegankelijkheid voor mensen met een beperking)
-Collectieve zorgverzekering
-Stichting Leergeld Katwijk / Klijnsmagelden
-Openstelling openbaar toilet in de parkeergarage op zondag
-(Onvoldoende) voorlichting op scholen over verslaving
-GGZ-voorziening de Poolster
-Jeugdbeleid
Samenstelling Participatieraad per 31 december 2018:
Truus Gerse voorzitter
Nel Noort penningmeester (cliëntenpanel StaandeBij)
Marijke Bor lid
Linda Dubbelaar lid (Platform Gehandicaptenbeleid)
Elvira Leschot lid (Platform Gehandicaptenbeleid)
Bram Hoppenbrouwer lid (sinds juni 2018)
Maarten Haasbroek lid (voorzitter cliëntenraad De Brug)
Annemarie de Vreugd lid (sinds mei 2018)
Margreet Gerrmann secretariële ondersteuning
Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31 december 2018
Truus Gerse
Nel Noort
Op 15 augustus 2018 overleed onverwachts ons lid Tineke Zevenbergen.
Uitgebrachte adviezen in 2018:
Advies “wijziging verordening Wmo”, 16 april 2018
Wij ontvingen een adviesaanvraag van de gemeente over de wijziging van de verordening van de Wmo. Wij hebben geadviseerd om de verordening op 3 punten aan te vullen:
1* Kwaliteit van de inkoop
2* Mantelzorg
3* Aanvulling autokostenvergoeding

Advies “nadere regels Jeugdhulp en Notitie vervoer Jeugdwet”, 16 april 2018
Wij hebben over de volgende punten advies uitgebracht:
1* Persoonsgebonden budget (voorwaarden waaraan een pgb-aanvrager moet voldoen)
2*Kwaliteitseisen (voorwaarden waaraan de zorgaanbieders moeten voldoen)
3*Notitie Jeugdhulpvervoer (is het combineren van vervoer van jeugdhulp en leerlingenvervoer wenselijk)
Advies “samen naar het wijkteam van morgen”, 15 september 2018
De toegang tot de ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet moet worden verbeterd en vereenvoudigd.
De Participatieraad heeft geadviseerd om het beleid op de volgende punten aan te passen:
1*Digitale omgeving en heldere toegang
2*Privacy
3*Wachttijden
4*Wijkgerichte aanpak
5*Medewerkers in dienst van de gemeente
6*Druk op de mantelzorgers
We willen de gemeente Katwijk bedanken voor de prettige samenwerking en we hopen op een continuering hiervan in het komende jaar.
Namens de Participatieraad Sociaal Domein Katwijk
Truus Gerse, voorzitter
Participatieraad Sociaal Domein Katwijk
Kamer van Koophandel nummer 57674450
Postbus 135
2220 AC KATWIJK (ZH)
info@participatieraadkatwijk.nl
www.participatieraadkatwijk.nl

« Terug